dimecres, 7 de juliol del 2010

ESTAT ECOLÒGIC DEL RIU RIPOLL I EL TORRENT DE COLOBRERS

Avui hem fet un protocol, l'anomenat QBR (qualitat del bosc de ribera) amb el qual pretenem avaluar quin és l'estat d'aquests dos cursos d'aigua, a partir tant de dades físico-químiques com biològiques. Aquest protocol està impulsat per l'Agència Catalana de l'Aigua, i permet treballar amb estàndards a nivell català que permeten avaluar i comparar quin és l'estat de conservació de qualsevol curs fluvial. En general, l'estat de qualsevol ecosistema és reflexe de tota la seva història biològica, i en particular de les diferents agressions que ha pogut patir, sent el canvi climàtic una d'elles. Per una banda, les característiques físiques i químiques d'un medi aquàtic (temperatura, conductivitat, ph, concentracio de nitrats i nitrits) permeten quantificar si el nostre riu en qüestió manté un estat natural, o bé quan s'allunya d'aquest. Per una altra, la biodiversitat que hi viu (avaluada en la quantitat d'espècies vegetals que troben, o en la de macroinvertebrats que viuen dins el riu) ens indica, potser de manera no tant quantificada però sí més directa, si realment els animals i vegetals que hi habiten representen una autèntica població natural, o són senzillament adaptats a unes condicions de vida modificades. Sovint aquests dos tipus de mesura difereixen, tal com hem vist avui, a on el riu Ripoll està aparentment més contaminat, però és el Torrent de Colobrers el que manté un número més pobre d'habitants dintre l'aigua.

Finalment i particularitzant en el cas del canvi climàtic, aquest sens dubte introduirà canvis en alguns (o en molts) dels paràmetres que avui hem estudiat. Seguiments com el d'avui o similars permeten avaluar aquest canvi i fer-nos idea de la seva magnitud.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada