dimecres, 7 de juliol de 2010

ESTAT ECOLÒGIC DEL RIU RIPOLL I EL TORRENT DE COLOBRERS

Avui hem fet un protocol, l'anomenat QBR (qualitat del bosc de ribera) amb el qual pretenem avaluar quin és l'estat d'aquests dos cursos d'aigua, a partir tant de dades físico-químiques com biològiques. Aquest protocol està impulsat per l'Agència Catalana de l'Aigua, i permet treballar amb estàndards a nivell català que permeten avaluar i comparar quin és l'estat de conservació de qualsevol curs fluvial. En general, l'estat de qualsevol ecosistema és reflexe de tota la seva història biològica, i en particular de les diferents agressions que ha pogut patir, sent el canvi climàtic una d'elles. Per una banda, les característiques físiques i químiques d'un medi aquàtic (temperatura, conductivitat, ph, concentracio de nitrats i nitrits) permeten quantificar si el nostre riu en qüestió manté un estat natural, o bé quan s'allunya d'aquest. Per una altra, la biodiversitat que hi viu (avaluada en la quantitat d'espècies vegetals que troben, o en la de macroinvertebrats que viuen dins el riu) ens indica, potser de manera no tant quantificada però sí més directa, si realment els animals i vegetals que hi habiten representen una autèntica població natural, o són senzillament adaptats a unes condicions de vida modificades. Sovint aquests dos tipus de mesura difereixen, tal com hem vist avui, a on el riu Ripoll està aparentment més contaminat, però és el Torrent de Colobrers el que manté un número més pobre d'habitants dintre l'aigua.

Finalment i particularitzant en el cas del canvi climàtic, aquest sens dubte introduirà canvis en alguns (o en molts) dels paràmetres que avui hem estudiat. Seguiments com el d'avui o similars permeten avaluar aquest canvi i fer-nos idea de la seva magnitud.

dilluns, 5 de juliol de 2010

CANVI CLIMÀTIC. ACTUALITZACIÓ CIENTÍFICA (Marcel Costa)

TEMES CLAUS
 • Constatació de l'existència del Canvi Climàtic (Dades recents)
 • L'efecte hivernacle sempre ha existit i sort n'hi ha per la Vida a la Terra. El problema és l'augment d'aquest efecte
 • El clima de la Terra sempre ha estat variable per diversos motius naturals
 • La velocitat del CC és molt més gran que en cap altre CC anterior
 • L'actual CC i la seva velocitat es deu a les activitats humanes
 • Podem fer-hi alguna cosa per frenar-lo? Individualment? Colectivament?
TEMES X RECONSTRUIR
 • Informar i conscienciar
 • Alfabetització científica de la població en general
 • Actuar i exemplificar en l'activitat quotidiana de les escoles i instituts
 • Analitzar i millorar els hàbits de consum
TEMES X AMPLIAR
 • Informes del IPCC
 • Indicadors Climàtics del SMC
 • Informes sobre CC a Catalunys (Josep Enric Llebot)
TEMES PRESCINDIBLES
 • Evitar postures apocalíptiques (sense sortida)
 • Evitar visions parcials (només temperatura, ...) i tractar el tema globalment